WULKANIZACJA
STACJA KONTROLI POJAZDÓW
MECHANIKA POJAZDÓW
O FIRMIE
PROMOCJE
Akcja Wiosna
Zrób przegląd - prezent gratis
Wiosenna wymiana opon
GALERIA
KONTAKT
+48 603 94 74 84
0
Tylko u nas!
Naprawisz auto, zrobisz przegląd
wymienisz opony
1
Sprzedaż opon i felg aluminiowych oraz stalowych
Profesjonalny, kompleksowy serwis ogumienia
Pompowanie kół azotem
Wymiana, wyważanie
Przechowywanie opon - 50zł za sezon
Prostowanie felg - felgi aluminiowe od 50zł
2
Profesjonalna Diagnostyka Komputerowa
odczytywanie i kasowanie błędów od 40zł
3
Serwis klimatyzacji
napełnianie i ozonowanie
4
Precyzyjna kontrola geometrii
ustawienie kół i osi pojazdów
od 100 zł
STACJA KONTROLI POJAZDÓW

Je­żeli za­re­je­stru­jesz się w na­szej ba­zie, przy­po­mnimy Ci o ko­niecz­no­ści wy­ko­na­nia okre­so­wego ba­da­nia tech­nicz­nego Two­jego pojazdu:
- SMS-em na 14 dni przed terminem.
*za udo­stęp­nie­nie da­nych oso­bo­wych (nu­meru telefonu) od­bierz je­den z wielu atrak­cyj­nych pre­zen­tów!!!


Sta­cja wyposażona została w najnowsze urządzenia diagnostyczne firmy Cer­tus Dia­gno­stic. Cze­ka­jąc na usługę w es­te­tycz­nie wy­po­sa­żo­nym biu­rze ob­sługi klienta mogą Pań­stwo wy­pić kawę, po­czy­tać prasę oraz sko­rzy­stać z dar­mo­wego In­ter­netu. Sta­cja kon­troli po­jaz­dów do­ko­nuje prze­glą­dów re­je­stra­cyj­nych mo­to­cy­kli i mo­to­ro­we­rów, sa­mo­cho­dów oso­bo­wych oraz do­staw­czych, po­jaz­dów za­si­la­nych ga­zem, po­jaz­dów po ko­li­zjach i wy­pad­kach dro­go­wych, cią­gni­ków rol­ni­czych, po­jaz­dów spro­wa­dzo­nych z za­gra­nicy oraz tych z na­pę­dem na 4 koła (dys­po­nujemy rol­kami z opcją au­to­ma­tycz­nego roz­po­zna­wa­nia i ba­da­nia napędów 4×4).STA­CJA KON­TROLI PO­JAZ­DÓW WY­KO­NUJE PRZE­GLĄDY REJESTRACYJNE:

motocykli i motorowerów
samochodów osobowych i dostawczych
pojazdów zasilanych gazem
pojazdów sprowadzonych z zagranicy
pojazdów skierowanych przez organ kontroli lub starostę
pojazdów po kolizjach i wypadkach drogowych
ciągników rolniczych i quadów
pojazdów z napędem 4x4

Tabela opłat za badania techniczne pojazdów
(Dz.U. z 2004 r. Nr 223, poz. 223 zm.: Dz.U. z 2005 r. Nr 155, poz. 1302, Dz.U z 2009 r Nr 155 poz.1233)  

Lp.

Wyszczególnienie

Opłata w zł
(zawiera VAT)

1

Okresowe badanie techniczne:

1.1

- motocykl, ciągnik rolniczy

62,00 zł

1.2

- samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t d.m.c., pojazd trójkołowy powyżej 0,4 t m.w. 1)

98,00 zł

1.3

- samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c.

153,00 zł

1.4

- samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 16 t d.m.c., ciągnik samochodowy balastowy

176,00 zł

1.5

- autobus przeznaczony do przewozu więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą

199,00 zł

1.6

- przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5 t d.m.c.

40,00 zł

1.7

- przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 1,5 t do 6 t d.m.c.

50,00 zł

1.8

- przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 6 t d.m.c.

70,00 zł

1.9

- przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna do 3,5 t d.m.c.

78,00 zł

1.10

- przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c.

163,00 zł

1.11

- przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 16 t d.m.c.

177,00 zł

1.15

- pojazd przystosowany do zasilania gazem (za badanie specjalistyczne)

63,00 zł

1.22

- motorower

50,00 zł

1.23

- pojazd wolnobiezny wchodzący w skład kolejki turystycznej

62,00 zł

2

Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe, w którym stwierdzono usterki w trakcie badań technicznych w zakresie:

2.1

- skuteczności i równomierności działania hamulców

20,00 zł

2.4

- ustawienia i natężenia świateł drogowych i świateł mijania

14,00 zł

2.5

- połączeń układu kierowniczego oraz jałowego ruchu koła kierownicy, luzów w zawieszeniu

20,00 zł

2.6

- toksyczności spalin

14,00 zł

2.7

- poziomu hałasu

20,00 zł

2.8

- geometrii kół jednej osi

36,00 zł

2.9

- działania amortyzatorów jednej osi

14,00 zł

2.10

- wszystkich innych usterek łącznie

20,00 zł

4

Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:

4.1

- określone usterki techniczne, warunki techniczne (osobno za każde określone warunki techniczne lub badany układ czy zespół pojazdu) 4)

20,00 zł

4.2

- po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne)

94,00 zł

4.3

- dane techniczne niezgodne ze stanem faktycznym

51,00 zł

5

Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez starostę w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:

5.1

- co do którego zachodzi podejrzenie, że nie spełnia określonych warunków technicznych 3)

20,00 zł

5.2

- po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne)

94,00 zł

6

Pozostałe dodatkowe badania techniczne pojazdu:

 

6.2

- który ma być używany jako taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe)

42,00 zł

6.3

- który ma być używany jako uprzywilejowany (za warunki dodatkowe)

50,00 zł

6.4

- który ma być używany do przewozu materiałów niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne)

85,00 zł

6.5

- autobusu, który może poruszać się po drogach z prędkością 100 km/h (za badanie specjalistyczne)

126,00 zł

6.6

- do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe)

48,00 zł

6.7

- w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym

82,00 zł

6.8

- o którym mowa w art. 81 ust.11 pkt 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym

50,00 zł

6.9

- skierowany przez starostę lub na wniosek posiadacza pojazdu w celu identyfikacji lub ustalenia danych niezbędnych do jego rejestracji

60,00 zł

6.9a

 

- skierowany przez starostę lub na wniosek posiadacza pojazdu jeżeli z dokumentów wymaganych do jego rejestracji wynika, że uczestniczył on w wypadku drogowym lub narusza wymagania ochrony środowiska

94,00 zł

6.10

- w którym w czasie badania technicznego stwierdzono ślady uszkodzeń lub naruszenia elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego

94,00 zł

6.11

- pojazd, o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym

50,00 zł

6.12

- dla którego określono dodatkowe wymagania techniczne w międzynarodowych porozumieniach dotyczących miedzynarodowego transportu drogowego

120,00 zł

7

Sprawdzenie spełniania dodatkowych warunków technicznych dla niektórych pojazdów oraz pozostałe czynności przeprowadzane w stacjach kontroli pojazdów:

7.1

- prawidłowości przystosowania pojazdu silnikowego do ciągnięcia przyczepy 1)

35,00 zł

7.2

- czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla pojazdów przeznaczonych do wykonywania czynności na drodze 4)

21,00 zł

7.3

- czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla pojazdów ciężarowych przystosowanych do przewozu osób 4)

48,00 zł

7.4

- czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu miejskiego używanego w komunikacji miejskiej lub miejskiej i podmiejskiej 4)

41,00 zł

7.5

- czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu szkolnego 4)

41,00 zł

7.6

- wykonanie numeru nadwozia

49,00 zł

7.7

- wykonanie numeru silnika

49,00 zł

7.8

- wykonanie tabliczki i jej umieszczenie

36,00 zł

7.9

- sporządzenie opinii (na wniosek właściciela pojazdu) do indywidualnego wniosku o odstępstwo od warunków technicznych

82,00 zł

7.10

- pomiar prawidłowości rozmieszczenia punktów bazowych nadwozia samonośnego pojazdów samochodowych do 3,5 t d.m.c., związanych z zespołami i układami bezpieczeństwa jazdy 5)

255,00 zł

Objaśnienia:
1) W przypadku pojazdu przedstawionego do okresowego badania technicznego zadnotacją w dowodzie rejestracyjnym o treści: "przystosowany do ciągnięcia przyczepy" lub "HAK" nie pobiera się opłaty określonej w lp. 7.1. tabeli.
2) Pozostałe badania tak jak dla autobusu.
3) W przypadku gdy opłata za badanie techniczne pojazdu powstała z połączenia opłat określonych w lp. 4.1 i 5.1 tabeli byłaby większa od opłaty określonej w lp. 1 tabeli, pobiera się opłatę określoną w lp. 1 tabeli.
4) Opłata obowiązuje również przy okresowym badaniu technicznym.
5) Opłatę mogą stosować tylko stacje kontroli pojazdów wyposażone w przyrząd do pomiarów i oceny prawidłowości rozmieszczenia punktów bazowych nadwozia samonośnego pojazdów samochodowych do 3,5 t d.m.c., związanych z zespołami i układami bezpieczeństwa jazdy.
Uwaga:
Użyte w tekście skróty oznaczają:
m.w. - masa własna pojazdu,
d.m.c. - dopuszczalna masa całkowita pojazdu.

Kontakt

P.H.U. Auto-Service Jarosław Niżnikowski
ul. Słowackiego 99
95-040 Koluszki

Wulkanizacja
Stacja Kontroli Pojazdów
Mechanika pojazdów
O firmie
Promocje
Galeria

 

 

Nowoczesna Linia
Diagnostyczna

508 777 299
godziny otwarcia:
Pn.-Pt. 8-18.30
Sob. 8-15

Wulkanizacja
603 94 74 84
887 420 887
godziny otwarcia:
Pn.-Pt. 8-17
Sob. 8-13

W przypadku potrzeby wykonania usługi w godzinach od 17.00 do 18.00 należy skontaktować się telefonicznie w danym dniu nie później niż do godziny 13.00.

Naprawa pojazdów
887 420 887
887 320 887
603 94 74 84
godziny otwarcia:
Pn.-Pt. 8-17
Sob. 8-13

www.oponykoluszki.pl, www.skpkoluszki.pl, www.dobrymechanik-koluszki.pl, www.olejekoluszki.pl, www.geometriakoluszki.pl, www.klimatyzacjakoluszki.pl, www.diagnostykakoluszki.pl, www.autoczescikoluszki.pl